VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo kết quả nhà đầu tư đăng kí mua cổ phần D26 do SCIC sở hữu

08:00 16/01/2017

Thông báo kết quả nhà đầu tư đăng kí mua cổ phần D26 do SCIC sở hữu

Công ty cổ phần Chứng khoán ASC xin thông báo về kết quả đăng ký tham gia mua cổ phần thuộc sở hữu SCIC tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 tính đến thời điểm kết thúc thời gian đăng ký tham gia đấu giá (16h00 ngày 13/01/2017) như sau:

1.    Số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 5 NĐT. Trong đó:
–    Nhà đầu tư cá nhân trong nước: 5 NĐT
–    Nhà đầu tư tổ chức trong nước: 0 NĐT
–    Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
–    Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài: 0 NĐT

2.    Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 316.290 cổ phần. Trong đó:
–    Nhà đầu tư cá nhân trong nước: 316.290 cổ phần
–    Nhà đầu tư tổ chức trong nước: 0 cổ phần
–    Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài: 0 cổ phần
–    Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài: 0 cổ phần

Theo Điều 09 Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu SCIC tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 do Công ty cổ phần Chứng khoán ASC ban hành thì cuộc chào bán cạnh tranh này đủ điều kiện để tổ chức.”

Attachments

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106