VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo triệu tập đại hội cổ đông của công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô Thị Bình Thuận

08:00 19/03/2016

THÔNG BÁO

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vu Đô thị Bình Thuận trân trọng thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

– Thời gian tổ chức: 14h00’ ngày 30 tháng 03 năm 2016
– Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 13h00’ đến 14h00’
– Địa điểm: 578 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đức Long, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

– Nội dung chính tại Đại hội:

1. Báo cáo tóm tắt tiến trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Phan Thiết;

2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vu Đô thị Bình Thuận;

3. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên;

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh và định hướng giai đoạn 2016 – 2018;

5. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2016;

6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Thành phần và Điều kiện tham dự: Cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận.

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm Giấy mời họp).

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư trước ngày 26/03/2016. theo địa chỉ:

Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Phan Thiết – Số 578 Trần Hưng Đạo, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Cổ đông vui lòng truy cập website: www.asias.com.vn (hoặc email: moitruongdvdtbinhthuan@gmail.com; password: daihoi2016) để cập nhật đầy đủ nội dung tài liệu gửi cổ đông chuẩn bị Đại hội.

Mọi thắc mắc trao đổi, cổ đông vui lòng liên hệ: Mr Nhân: 0933.544.379

Ban Tổ chức trân trọng thông báo và kính mời! 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106