VN-INDEX 1.234,13 +5,76/+0,47%  | 
HNX-INDEX 315,63 +0,19/+0,06%  | 
UPCOM-INDEX 95,38 -0,51/-0,53%  | 
VN30 1.281,01 +1,46/+0,11%

Thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp ASC Sài Gòn

08:00 05/10/2016

Thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp ASC Sài Gòn do Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ

Căn cứ theo Quyết định số 368/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 09 năm 2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp ASC Sài Gòn do Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SAGRI) nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp ASC Sài Gòn do Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 03 nhà đầu tư
Cá nhân trong nước: 03 NĐT
Cá nhân nước ngoài: 0
Tổ chức trong nước: 0
Tổ chức nước ngoài: 0

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 630.000 CP
Cá nhân trong nước: 630.000 CP
Cá nhân nước ngoài: 0
Tổ chức trong nước: 0
Tổ chức nước ngoài: 0

Link: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/NewsByCat/96029cf2-00ed-d042-ad0f-5d2d6a31a09e?rid=1294544608&fid=307ac20ac063439298f67ee7e2b5c48e

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106