VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông tin kết quả tham gia đấu giá của Công ty CP Thủy sản Cafatex

08:00 04/10/2016

Thông tin kết quả tham gia đấu giá của Công ty CP Thủy sản Cafatex

Căn cứ theo Quyết định số 365/QĐ-SGDHCM ngày 09 tháng 09 năm 2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy sản Cafatex do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy sản Cafatex do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 02 nhà đầu tư
Cá nhân trong nước: 02
NĐT Cá nhân nước ngoài: 0
Tổ chức trong nước: 0
Tổ chức nước ngoài: 0

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 573.096 CP

Link: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/NewsByCat/96029cf2-00ed-d042-ad0f-5d2d6a31a09e?rid=1294544608&fid=307ac20ac063439298f67ee7e2b5c48e

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106