HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ

08:00 15/03/2016

HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ

Lúc 16h00 ngày 11/03/2016, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ, chỉ có 01 nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quyết định số 62/QĐ-SGDHCM ngày 22/02/2016 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công. Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo. 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106