VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo bán Đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên do UBND Tỉnh Điện Biên nắm giữ

09:00 13/01/2020

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN

 DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM GIỮ NẮM GIỮ

Ngày 13/01/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, P. Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh nước sạch, ….

Vốn điều lệ: 393.201.000.000 đồng

Loại hình đấu giá: Đấu giá
Số lượng CP đấu giá:19.036.826 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:10.700 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ ngày 13/01/2020 đến 15h30 ngày 04/02/2020
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/02/2020
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:   08h30 ngày 11/02/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,912,95
– Hệ số thanh toán nhanhLần1,292,56
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,070,06
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần0,070,07
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%1,912,14
– Hệ số Lợi nhuạn sau thuế/VCSH%0,0270,3
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%0,250,28
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%2,021,75
– Lợi nhuận sau thuế/Vốn cổ phần%0,270,3
– Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần%00,04

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106