VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo đấu giá bán quyền mua của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP do Bộ Giao thông Vận tải sở hữu

10:00 24/04/2018

THÔNG BÁO
về việc đấu giá bán quyền mua của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP do Bộ Giao thông Vận tải sở hữu

Ngày 17/04/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc đấu giá bán quyền mua của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam như sau:  
1.    Thông tin đấu giá
– Tên tổ chức sở hữu quyền mua: Bộ Giao thông Vận tải
– Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP
+ Địa chỉ: Số 200 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội
+ Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải hàng không
+ Vốn điều lệ: 12.275.337.780.000 đồng
+ Thông tin về quyền mua cổ phiếu:
+ Giá mua cổ phiếu phát hành thêm: 10.000 đồng/cổ phiếu
+ Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 15,5753% (100 quyền mua sẽ được mua 15,5753 cổ phiếu phát hành thêm với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
+ Số lượng quyền mua đưa ra đấu giá: 371.533.127 quyền mua
+ Số quyền mua người nước ngoài được phép mua: 371.533.127 quyền mua
+ Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/04/2018 đến 15h30 ngày 15/05/2018 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
+ Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/05/2018
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
+ Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08h30 ngày 22/05/2018
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
+ Thời gian nộp tiền mua quyền mua: Từ ngày 23/05/2018 đến 16 giờ ngày 01/06/2018
+ Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 24/05/2018 đến ngày 29/05/2018

2.         Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT201520162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần0,690,760,65
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,630,670,55
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    
– Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,860,830,80
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 6,344,944,08
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    
– Vòng quay hàng tồn kho:    
Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân 52,2926,6924,31
Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân 0,820,760,90
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%1,12%3,00%3,21%
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%6,38%14,83%15,79%
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân%0,92%2,27%2.87%
– Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần%13,26%15,47%12,87%

Nguồn: BCTC riêng đã kiểm toán năm 2015- 2017 do Tổng Công ty tự lập
Thông tin chi tiết tại: https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106