VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo hủy chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

08:00 03/11/2016

THÔNG BÁO HUỶ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐAK LAK

Công ty cổ phần Chứng khoán ASC xin thông báo về kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu SCIC tại Công ty cổ phần Du lịch Đak Lak tính đến thời điểm kết thúc thời gian đăng ký tham gia đấu giá (16h00 ngày 02/11/2016) như sau:

1. Số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 0 NĐT Trong đó:
– Nhà đầu tư cá nhân trong nước: 0 NĐT
– Nhà đầu tư tổ chức trong nước: 0 NĐT
– Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
– Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài: 0 NĐT

2. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 0 cổ phần Trong đó:
– Nhà đầu tư cá nhân trong nước: 0 cổ phần
– Nhà đầu tư tổ chức trong nước: 0 cổ phần
– Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài: 0 cổ phần
– Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài: 0 cổ phần

Theo Điều 09 Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu SCIC tại Công ty cổ phần Du lịch Đak Lak do Công ty cổ phần Chứng khoán ASC ban hành thì cuộc chào bán cạnh tranh này không đủ điều kiện để tổ chức nên cuộc chào bán cạnh tranh được coi là không thành công. 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106