VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo kết quả đấu giá Cổ phần Công ty Cấp thoát nước Bắc Kạn do UBND Tỉnh Bắc Kạn sở hữu được tổ chức vào ngày 06/09/2019

09:00 05/09/2019

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚC BẮC KẠN

 DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN SỞ HỮU ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 06/09/2019

Ngày 06/09/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn tổ chức phiên đấu giá cổ phần như sau: 

Kết quả đấu giá Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn.

1.   Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                                      1.015.644 cổ phần

      Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:           1.015.644 cổ phần

2.   Mệnh giá:                                                                                          10.000 đồng/cổ phần

3.   Giá khởi điểm:                                                                                10.241 đồng/cổ phần

4.   Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:              4

      Trong đó:                         Tổ chức: 2                  Cá nhân: 2

5.   Tổng khối lượng đăng ký mua:                                                    1.907.000 cổ phần

6.   Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                       4

7.   Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                                 1.907.000 cổ phần

8.   Khối lượng đặt cao nhất:                                                               1.000.000 cổ phần

9.   Khối lượng đặt thấp nhất:                                                             181.500 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất:                                                                    35.200 đồng/cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất:                                                                        12.150 đồng/cổ phần

12. Giá đấu thành công cao nhất:                                                       35.200 đồng/cổ phần

13. Giá đấu thành công thấp nhất:                                                     12.150 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công bình quân:                                                    22.485 đồng/cổ phần

15. Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá:                                              7.200 đồng/cổ phần

15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                                      4

      Trong đó:                   Tổ chức: 2            Cá nhân: 2

16. Tổng số lượng cổ phần bán được:                                                1.015.644 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài:          0 cổ phần

17. Tổng trị giá cổ phần bán được:                                                    22.836.824.600 đồng

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106