VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng cụm Công nghiệp Tân Hội

09:00 01/10/2018

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN HỘI 

ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 08/10/2018

Ngày 08/10/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Công ty Cp Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội tổ chức đấu giá có kết quả như sau: 

Kết quả đấu giá

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cp Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội.
 • Số lượng CP đấu giá:                                                              1.400.000cổ phần
 • Mệnh giá:                                                                                10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm:                                                                        10.895 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:                  2

Trong đó:        Tổ chức: 1                   Cá nhân: 1

 • Tổng khối lượng đăng ký mua:                                              2.800.000 cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                        2
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                           2.800.000 cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất:                                                        1.400.000 cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất:                                                      1.400.000 cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất:                                                            10.900 đồng/cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất:                                                           10.897 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất:                                                 10.900 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất:                                               10.900 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân:                                              10.900 đồng/cổ phần
 • Tổng số cổ phần bán được:                                                    1.476.124cổ phần
 • Tổng số cổ phần trúng đấu giá của NĐT nước ngoài:                 0 cổ phần
 • Tổng sổ NĐT trúng đấu giá:                                                        1 NĐT

Trong đó:       Tổ chức: 1                   Cá nhân: 0

 • Tổng giá trị đợt đấu giá:                                                         15.260.000.000 đồng

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/ket-qua-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106