VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo kết quả Đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Tôn VIKOR được tổ chức vào 30/12/2019

09:00 30/12/2019

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN VIKOR

 ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 30/12/2019

Ngày 30/12/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Tôn Viktor tổ chức phiên đấu giá cổ phần như sau: 

Kết quả đấu giá

  • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tôn Viktor

1.   Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                                      3.642.000 cổ phần

2.   Mệnh giá:                                                                                       10.000 đồng/cổ phần

3.   Giá khởi điểm:                                                                               2.460 đồng/cổ phần

4.   Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:               3

      Trong đó:                         Tổ chức: 03    Cá nhân: 0

5.   Tổng khối lượng đăng ký mua:                                                    3.650.000 cổ phần

6.   Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                       3

7.   Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                                 3.650.000 cổ phần

8.   Khối lượng đặt cao nhất:                                                               1.950.000 cổ phần

9. Khối lượng đặt thấp nhất:                                                               850.000 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất:                                                                    2.460 đồng/cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất:                                                                  2.460 đồng/cổ phần

12. Giá đấu thành công cao nhất:                                                       2.460 đồng/cổ phần

13. Giá đấu thành công thấp nhất:                                                     2.460 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công bình quân:                                                    2.460 đồng/cổ phần

15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                                      3

      Trong đó:                   Tổ chức: 03    Cá nhân: 0

16. Tổng số lượng cổ phần bán được:                                                3.642.000 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài:          0 cổ phần

17. Tổng trị giá cổ phần bán được:                                                     8.959.320.000 đồng

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106