VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo kết quả Đấu giá Cổ phần Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

17:00 31/01/2019

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK

 ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 31/01/2019

Ngày 31/01/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk  tổ chức đấu giá có kết quả như sau: 

Kết quả đấu giá

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk .
 • Số lượng CP đấu giá:                                                              2.891.200cổ phần
 • Mệnh giá:                                                                                10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm:                                                                        11.500 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:                  6

Trong đó:        Tổ chức: 1                   Cá nhân: 5

 • Tổng khối lượng đăng ký mua:                                              9.336.700 cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                        6
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                           9.336.700 cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất:                                                        2.891.200 cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất:                                                            100 cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất:                                                            13.700 đồng/cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất:                                                           11.500 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất:                                                 13.700 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất:                                               11.600 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân:                                              12.081 đồng/cổ phần
 • Tổng số cổ phần bán được:                                                    2.891.200cổ phần
 • Tổng số cổ phần trúng đấu giá của NĐT nước ngoài:                 0 cổ phần
 • Tổng sổ NĐT trúng đấu giá:                                                        1 NĐT

Trong đó:       Tổ chức: 1                   Cá nhân: 1

 • Tổng giá trị đợt đấu giá:                                                         34.928.120.000 đồng

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/ket-qua-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106