Thông báo kết quả đấu giá Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị do UBND Tỉnh Quảng Trị sở hữu được tổ chức vào ngày 03/10/2019

09:00 03/10/2019

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

 DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ SỞ HỮU ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 03/10/2019

Ngày 03/10/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị tổ chức phiên đấu giá cổ phần như sau: 

Kết quả đấu giá

  • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị.

1.   Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                                      2.400.000 cổ phần

      Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:           2.400.000 cổ phần

2.   Mệnh giá:                                                                                          10.000 đồng/cổ phần

3.   Hình thức đấu giá:                                                                          Đấu giá trọn lô

4.   Giá khởi điểm:                                                                                13.358 đồng/cổ phần

5.   Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:              46

      Trong đó:                         Tổ chức: 0                  Cá nhân: 46

6.   Tổng khối lượng đăng ký mua:                                                    3.753.000 cổ phần

7.   Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                       46

8.   Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                                 3.753.000 cổ phần

9.   Khối lượng đặt cao nhất:                                                               630.000 cổ phần

10. Khối lượng đặt thấp nhất:                                                             200 cổ phần

11. Giá đặt mua cao nhất:                                                                    20.001 đồng/cổ phần

12. Giá đặt mua thấp nhất:                                                                        13.358 đồng/cổ phần

13. Giá đấu thành công cao nhất:                                                       20.001 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công thấp nhất:                                                     14.234 đồng/cổ phần

15. Giá đấu thành công bình quân:                                                    16.097 đồng/cổ phần

16. Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá:                                              10.200 đồng/cổ phần

17. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                                       4

      Trong đó:                   Tổ chức: 0            Cá nhân: 4

18. Tổng số lượng cổ phần bán được:                                                2.400.000 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài:          0 cổ phần

19. Tổng trị giá cổ phần bán được:                                                    38.633.573.200 đồng

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106