VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%  | 
HNX-INDEX 310,97 +4,72/+1,54%  | 
UPCOM-INDEX 86,14 +1,18/+1,39%  | 
VN30 1.427,55 +20,05/+1,42%

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

09:00 16/03/2018

THÔNG BÁO

Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Ngày 14/03/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo số 187/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trên UPCoM. Chi tiết như sau:

  • Tên doanh nghiệp:      Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
  • Mã chứng khoán:        GVR
  • Loại chứng khoán:      Cổ phần phổ thông
  • Mệnh giá:                    10.000 đồng/cổ phần
  • Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 99.140.960 cổ phần
  • Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch (tính theo mệnh giá): 991.409.600.000 đồng
  • Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ 4, ngày 21/03/2018.
  • Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 13.000 đồng/cổ phần.
  • Sàn đăng ký giao dịch: Upcom.

Nguồn: SGDCK Hà Nội

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106