Thông báo ngày giao dịch đầu tiên trên Upcom của cổ phiếu Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP

11:00 31/07/2018

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN TRÊN UPCOM

CỔ PHIẾU TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

  1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – công ty cổ phần
  2.  Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
  3. Mã chứng khoán: FIC
  4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  5. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 127.000.000 cổ phần
  6. Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.270.000.000.000 đồng (theo mệnh giá)
  7. Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ 5, ngày 02/08/2018
  8. Giá tham chiếu ngày ngày giao dịch đầu tiên: 12.1000 đồng/cổ phần

Nguồn: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106