VN-INDEX 1.234,13 +5,76/+0,47%  | 
HNX-INDEX 315,63 +0,19/+0,06%  | 
UPCOM-INDEX 95,38 -0,51/-0,53%  | 
VN30 1.281,01 +1,46/+0,11%

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 18/12/2020

17:00 18/12/2020

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 18/12/2020

Ngày 18/12/2020, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tổ chức đấu giá có kết quả như sau:

Kết quả đấu giá

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.
 • Số lượng CP đấu giá:                                                              80.000.000cổ phần
 • Mệnh giá:                                                                                10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm:                                                                        12.500đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:                  33

Trong đó:        Tổ chức: 2                   Cá nhân: 31

 • Tổng khối lượng đăng ký mua:                                              96.854.000 cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                        33
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                           96.854.000 cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất:                                                        10.800.000 cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất:                                                            4.000cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất:                                                            13.500đồng/cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất:                                                           12.500 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất:                                                 13.500 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất:                                               12.500 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân:                                              12.517 đồng/cổ phần
 • Tổng số cổ phần bán được:                                                    80.000.000cổ phần
 • Tổng số cổ phần trúng đấu giá của NĐT nước ngoài:                 0 cổ phần
 • Tổng sổ NĐT trúng đấu giá:                                                        33 NĐT

Trong đó:       Tổ chức: 2                   Cá nhân: 31

Tổng giá trị đợt đấu giá:                                                     1.001.338.000.000 đồng

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106