VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo về việc hủy tổ chức bán đấu giá Cổ phần của công ty CP Dầu khí Dương Đông Kiên Giang do Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV nắm giữ

17:00 30/07/2018

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HỦY TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ DƯƠNG ĐÔNG KIÊN GIANG

DO TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CÔNG TY TNHH MTV NẮM GIỮ

Ngày 27/07/2018, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang do Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quyết định số 257/QĐ-SGDHCM ngày 13/07/2018 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang do Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công. 

Chi tiết: https://www.hsx.vn/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106